VOĽBY
VOĽBY DO VÚC 2017
V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánom samosprávnych krajov v roku 2017 schváleného vládou SR bodu č. 2 úloh pre obce je potrebné, aby obec zverejnila na svojej internetovej stránke (ak ju má zriadenú) elektronickú mailovú adresu, na ktorú môže v zmysle ust. § 138 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva zasielať oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (nakoľko zákon umožňuje uvedené oznámenie doručiť okrem listinnej formy aj elektronicky).
Elektronické schránky k voľbám do samosprávnych krajov 2017
motyckyobec@gmail.com
motycky.starosta@gmail.com

Okresný úrad Banská Bystrica - odbor všeobecnej vnútornej správy Vám oznamuje, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28. júna 2017 rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.
V zmysle oznámenia Ministerstva vnútra SR dávame do pozornosti, že lehoty na:
- utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností,
- utvorenie okrskových volebných komisií,
- vykonanie prvých zasadaní okrskových volebných komisií,
sú uvedené v rozhodnutí o vyhlásení volieb, ktoré pripájame v prílohe.
Súčasne upozorňujeme, že podľa ust. §-u 21 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec najneskôr 10 dní po vyhlásení volieb (t. j. najneskôr do 08. 07. 2017) zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu (zákon NR SR č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov.) uvedenú informáciu zverejní aj v jazyku národnostnej menšiny.
Za účelom splnenia tejto úlohy Vám v prílohe (spolu s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov) zasielame Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a žiadame, aby ste túto informáciu zverejnili, v súlade s ust. §-u 21 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najneskôr do 08. júla 2017.
Poznamenávame, že uvedená informácia je, spolu s ďalšími vzormi volebných tlačív, uverejnená aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?vuc17-vzory.
 
OBEC
::voľby
 
Pocasie Motycky - Svieti.com
© MOTYČKY 2017