VOĽBY
VOĽBY DO VÚC 2017
Oficiálne výsledky volieb VÚC 2017 (.pdf)
Výsledky volieb do VÚC 4. november 2017 Obec Motyčky
Kandidáti z predsedu VÚC
1. Ján Lunter 22 hlasov
2. Marián Kotleba 11 hlasov
3. Milan Urbáni 10 hlasov
Kandidáti na poslancov VÚC
1. Marcela Gallová 18 hlasov
2. Ľubomír Motyčka 10 hlasov
3. Boris Virgula 8 hlasov
4. Ivan Saktor 8 hlasov
5. Ľubica Laššáková 8 hlasov
7. Katarína Belicová 7 hlasov
8. Marian Kotleba 7 hlasov
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
Určenie miestnosti pre voľby do orgánov Samosprávnych krajov
Vymenovanie zapisovateľky pre voľby do orgánov Samosprávnych krajov
Vyhotovenie a doručenie tlačiva "Oznámenie o čase a mieste konania volieb" a uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov
V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánom samosprávnych krajov v roku 2017 schváleného vládou SR bodu č. 2 úloh pre obce je potrebné, aby obec zverejnila na svojej internetovej stránke (ak ju má zriadenú) elektronickú mailovú adresu, na ktorú môže v zmysle ust. § 138 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva zasielať oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (nakoľko zákon umožňuje uvedené oznámenie doručiť okrem listinnej formy aj elektronicky).
Elektronické schránky k voľbám do samosprávnych krajov 2017
motyckyobec@gmail.com
motycky.starosta@gmail.com

Okresný úrad Banská Bystrica - odbor všeobecnej vnútornej správy Vám oznamuje, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28. júna 2017 rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.
V zmysle oznámenia Ministerstva vnútra SR dávame do pozornosti, že lehoty na:
- utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností,
- utvorenie okrskových volebných komisií,
- vykonanie prvých zasadaní okrskových volebných komisií,
sú uvedené v rozhodnutí o vyhlásení volieb, ktoré pripájame v prílohe.
Súčasne upozorňujeme, že podľa ust. §-u 21 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec najneskôr 10 dní po vyhlásení volieb (t. j. najneskôr do 08. 07. 2017) zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu (zákon NR SR č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov.) uvedenú informáciu zverejní aj v jazyku národnostnej menšiny.
Za účelom splnenia tejto úlohy Vám v prílohe (spolu s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov) zasielame Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a žiadame, aby ste túto informáciu zverejnili, v súlade s ust. §-u 21 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najneskôr do 08. júla 2017.
Poznamenávame, že uvedená informácia je, spolu s ďalšími vzormi volebných tlačív, uverejnená aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?vuc17-vzory.
 
OBEC
::voľby
 
Pocasie Motycky - Svieti.com
© MOTYČKY 2017