ÚVOD KONTAKT OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPRÁVNE POPLATKY

Správne poplatky v zmysle zákona č. 286/2012 Z. z. o správnych poplatkoch platného od 1.10.2012 a v znení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Evidencia obyvateľov

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:
• platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
• platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz,
• doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy - výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony),
• nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú,
• v prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom. Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa. Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15-teho roku je potrebné predložiť: rodný list.
Vybavuje: e-mail: motyckyobec@gmail.com
Poplatok: 3 € (90,50 Sk) za vystavenie potvrdenia o pobyte.

Prihlásenie na prechodný pobyt

Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie rovnaké listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Vybavuje: e-mail: motyckyobec@gmail.com
Poplatok: 3 € (90,50 Sk) za vystavenie potvrdenia o pobyte.

Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce


Pri prehlásení trvalého pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Vybavuje: e-mail: motyckyobec@gmail.com
Poplatok: 3 € (90,50 Sk) za vystavenie potvrdenia o pobyte.

Odhlásenie z trvalého pobytu

Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.
Vybavuje: e-mail: motyckyobec@gmail.com
Poplatok: 3 € (90,50 Sk) za vystavenie potvrdenia o pobyte.

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt:
• na návrh vlastníka (všetkých spoluvlastníkov) budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.,
• na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
• ak budova zanikla.
Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:
1. občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
2. list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace,
3. právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
4. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
5. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
6. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
7. právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
8. doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
9. právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,
10. skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,
11. dohodu o ukončení nájm.
Upozornenie: Ohlasovňa môže požiadať o predloženie potvrdenia o štátnom občianstve, o predloženie rodného listu, sobášneho listu.
Vybavuje: e-mail: motyckyobec@gmail.com
Poplatok: 3 € (90,50 Sk) za vystavenie potvrdenia o pobyte.

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady:
• listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
• občiansky preukaz, u cudzincov pas.
Upozornenie: Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu! V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť. Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný. Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.
Poplatok: 1,50 € za každý podpis. Poplatok sa môže zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.
Vybavuje: e-mail: motyckyobec@gmail.com

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:
• originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
• fotokópia listiny.
Upozornenie: svedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka. Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.
Poplatok: 1,50 € za každú, aj začatú stranu.
Vybavuje: e-mail: motyckyobec@gmail.com

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, kríkov:

Potrebné doklady:
• žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive,
• situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť,
• kópia Listu vlastníctva,
• súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.
Upozornenie: Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje:
• na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2,
• pri obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
• pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku,
• na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.
Vybavuje: v súlade s platnými právnymi predpismi do 30, resp. 60 dní: OcÚ Motyčky.
Poplatok:
• fyzické osoby: 10 €,
• právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: 100 €.

Správne poplatky:

• prihlásenie na trvalý pobyt: 3 €
, • prihlásenie na prechodný pobyt: 3 €,
• prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce: 3 €,
• zrušenie trvalého pobytu na návrh občana: 3 €,
• overenie podpisu: 1,50 €,
• overenie listiny: 1,50 €.
© MOTYČKY 2024

powered by SCOLY


COOKIES

Stránky motyčky.sk používajú cookies. Cookies zobrazíte kliknutím na ikonu zámky vľavo od adresy stránky, kde ich môžete aj vypnúť.
Prehliadaním stránok súhlasíte s ich používaním