ÚVOD KONTAKT OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE MOTYČKY

Všeobecne záväzné nariadenie č. 001/2023 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov v obci Motyčky
VZN 4/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce: ZRUŠENÉ
Rozpočet obce Motyčky na rok 2021 (pridané 16.12.2020)
VZN 4/2020 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Motyčky (pridané 9.12.2020)
VZN 3/2020 o umiestňovaní plagátov na území obce
VZN 2/2020 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov ZRUŠENÉ
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN OBCE MOTYČKY Č. 06/2015 V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM
Všeobecne záväzné nariadenie o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj č.03/2019 ZRUŠENÉ
Všeobecne záväzné nariadenie č.02/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie obce Motyčky č. 1/2019 O verejnom poriadku obce Motyčky
Všeobecne záväzné nariadenie obce Motyčky č. 2/2017 Trhový poriadok
Všeobecne záväzné nariadenie obce Motyčky 1/2017o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
VZN 1/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
VZN 7/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 6/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
VZN 5/2015 o umiestňovaní volebných plagátovZRUŠENÉ
VZN 4/2015 Trhový poriadok
VZN 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
VZN 2/2015 o podmienkach držania úžitkových zvierat na území Obce Motyčky
VZN 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov
VZN 4/2014 o používaní miestnych komunikácií na území obce Motyčky
VZN 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 2/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp
VZN 1/2014 O vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov
VZN 2/2013 O nakladaní s komunálnymi odpadmi
Dodatok č. 1/2013 k VZN č.2/2012
VZN 2/2012 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
© MOTYČKY 2024

powered by SCOLY


COOKIES

Stránky motyčky.sk používajú cookies. Cookies zobrazíte kliknutím na ikonu zámky vľavo od adresy stránky, kde ich môžete aj vypnúť.
Prehliadaním stránok súhlasíte s ich používaním