ÚVOD KONTAKT OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

Spoločný obecný úrad

Stavebný úrad, oddelenie dopravných služieb, oddelenie životného prostredia
Sídlo: Námestie A. Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť
Klientské stránkové hodiny na stavebnom úrade:
Utorok: 08.00 - 15.00 hod.
Štvrtok: 08.00 - 15.00 hod.
Ing. Lukáš Vlček
tel.: 0902 419 419
hrochot.stavebnyurad@gmail.com

DOKUMENTY

Žiadosť o vydanie SÚHLASU na vydanie povolenia STAVBY malého zdroja znečisťovania ovzdušia – stanovisko ku stavebnému povoleniu
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
Doklady potrebné k územnému povoleniu
Žiadosť o výrub drevín (aktualizované 11/2023)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie
Žiadosť o povolenie pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
Žiadosť o stavebné povolenie - miestne a účelové komunikácie
Žiadosť o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby - miestne a účelové komunikácie
Žiadosť o kolaudaciu studne
Žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby domovej studne pre fyzickú osobu a povolenie na osobitné užívanie vôd
Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia – stanovisko ku stavebnému povoleniu
Žiadosť o povolenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia – stanovisko ku kolaudačnému konaniu
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Návrh na vydanie stavebného povolenia
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Ohlásenie drobnej stavby
Oznámenie o začatí stavby
Prehlásenie stavebného dozoru
PRÍLOHA K ŽIADOSTI O PRIPOJENIE ODBERNÉHO MIESTA S ROZVOJOM DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
SSD-ziadost_o_rekonstrukciu_elektrickeho_stupacieho_vedenia_v_bytovych_domoch.pdf
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Žiadosť o povolenie rozkopávky
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
© MOTYČKY 2024

powered by SCOLY


COOKIES

Stránky motyčky.sk používajú cookies. Cookies zobrazíte kliknutím na ikonu zámky vľavo od adresy stránky, kde ich môžete aj vypnúť.
Prehliadaním stránok súhlasíte s ich používaním